Aktualności

Nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Bielska-Białej

30 Styczeń, 2018 - 14:15 -- OWES

Uprawnieni do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej:

1. osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, przyznano świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależycie pobranego świadczenia (wymagane jest przedłożenie oryginału lub odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia),

2. osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (wymagane jest przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny),

Tags: 

Nabór na wnioski o dotacje instytucjonalne Fundacji Batory w ramach II edycji

29 Styczeń, 2018 - 17:55 -- OWES

Zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania o wsparcie w ramach II edycji programu Demokracja w Działaniu. Nabór potrwa od 15 stycznia do 15  lutego 2018r. Organizatorem jest Fundacja Batorego, która wychodząc naprzeciw organizacjom zaprasza do refleksji nad długofalowym rozwojem swojej organizacji, modyfikowania strategii i metod jej działania.
O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa
i przejrzystości jego działań. Dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Fundacja zachęca, by składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność. 

Z dotacji w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł można będzie pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie jest wymagany wkład własny, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań. Okres wykorzystania dotacji powinien być dostosowany do charakteru planowanych działań, nie może być jednak dłuższy niż 24 miesiące.

UWAGA Straż Pożarna! Rusza program pomocy strażom pożarnym.....

29 Styczeń, 2018 - 17:41 -- OWES

Zapraszamy Staże Pożarne do udziału w tegorocznej edycji programu pomocy strażom pożarnym prowadzonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN. Straż są grupą zawodową, która niezmiennie od wielu lat cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, można na nich liczyć praktycznie w każdej sytuacji.  Dlatego Grupa ORLEN, która kwestie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i życia traktuje priorytetowo wspiera zawodowe i ochotnicze jednostki straży pożarnych. 

Wyniki III naboru na Pakiety Marketingowe

25 Styczeń, 2018 - 15:55 -- OWESUM

W trzecim naborze dot. pakietów marketingowych wpłynęły 22 wnioski od organizacji pozarządowych. Zgodnie z Regulaminem dodatkowo punktowane były organizacje młode (zarejestrowane w okresie do 36 miesięcy przed złożeniem wniosku), organizacje aktywnie wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem oraz organizacje planujące ekonomizację. Przeprowadzone oceny oraz uzyskane z nich średnie pozwoliły na wyłonienie 6 organizacji z najwyższą punktacją. Są to: 

1. Spółdzielnia Socjalna Serowa Kraina

2. Fundacja dla Beskidu O/Szczyrk

Strony