UM

OWES-UM

Miasto Bielsko-Biała od kwietnia 2012 r. do lutego 2015 r. prowadziło Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości, który oferował bezpłatne wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych, zainteresowanych rozpoczęciem działalności w III sektorze. Projekt ten był współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej. Funkcjonował w ramach wspólnego projektu pn. „Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego” w partnerstwie z innymi miastami, a także partnerami społecznymi. 23 lutego 2015 r. Miasto Bielsko-Biała podpisało umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki dot. połączenia potencjału partnerów działających w subregionie południowym woj. śląskiego w celu utworzenia OWES Subregionu Południowego.

OWES-UM świadczy kompleksowe usługi doradcze, działania związane z promocją ES, realizuje szkolenia oraz wsparcie marketingowe. Począwszy od 2013 r. jest współorganizatorem ważnego wydarzenia dla organizacji – Pikniku NGO. W 2014 r. Miasto Bielsko-Biała otrzymało I miejsce w konkursie Zarządu Województwa Śląskiego pn. „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2014”.

OWES-UM posiada bazę lokalowo-sprzętową, zapewniającą kompleksową obsługę dla PES oraz osób fizycznych. Na zaplecze infrastrukturalne składają się: sale szkoleniowe (sala – ok. 25 osób, sala – ok 50 osób), sala komputerowa (9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu),biura wyposażone w biurko, krzesła, stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i drukarki – dla organizacji na dyżury, spotkania, doradztwa oraz biura dla administracji. Do dyspozycji PES jest również laptop, rzutnik, ekran, flipchart oraz biblioteka ekonomii społecznej z aktualnymi aktami prawnymi, komentarzami oraz literaturą fachową.

PARTNER: MIASTO BIELSKO-BIAŁA pl. Opatrzności Bożej 18 43-300 Bielsko-Biała tel. 33 497 07 90, e-mail: owes@bielsko-biala.pl

DORADCA KLUCZOWY: Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl

SPECJALISTA DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ: Jan Juraszek: owes@bielsko-biala.pl

Biuro OWES czynne: pon.-śr. w godz. 8.00-16.00, czw. w godz. 8.00 - 20.00, pt. w godz. 8.00-15.00