TARCZA ANTYKRYZYSOWA Z PERSPEKTYWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, W TYM PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

9 Kwiecień, 2020 - 09:42 -- OWES

WSPARCIE EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z możliwościami wsparcia Waszej organizacji w ramach Tarczy Antykryzysowej odnoszącej się do Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Poniżej przedstawiamy wszelkie formy wsparcia zarówno dla organizacji które prowadzą działalność gospodarczą, jak i dla podmiotow ekonomii społecznej (PES). Wystarczy kliknąć link do formy wsparcia, która konkretnie Was interesuje, a zostaniecie przekierowani do szczegółowej informacji.

1. Niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy (art. 15zzd) - Dla kogo: mikroprzedsiębiorcy - PES prowadzące działalność gospodarczą

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy dla przedsiębiorców (art. 15zzb) - Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

3. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy – dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(art. 15zze) - Dla kogo: PES

4. Dofinansowanie do wynagrodzenia ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w okresie wprowadzonego przez pracodawcę przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu. (art. 15g) - Dla kogo: PES prowadzące działalność gospodarczą

5. Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne (art. 31zo) - Dla kogo: PES które zgłosiły do ubezpieczenia społecznego mniej niż 10 osób

6. Odroczenie lub rozłożenie składek ZUS bez opłat (art. 15zb) - Dla kogo: PES

7. Wsparcie dla podmiotów zatrudnienia socjalnego (art. 15c oraz art. 31e) - Dla kogo: CIS i KIS

8. Zmiany w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych (art. 15zzl) - Dla kogo: PES

9. Możliwość zlecania zadań publicznych w celu  zwalczania COVID-19, z pominięciem otwartego konkursu ofert (art. 15zzm) - Dla kogo: PES

10. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 - Dla kogo: PES

11. Zmiany warunków spłaty pożyczek dla PES - Dla kogo: PES

12. Zmiany związane z osobami niepełnosprawnymi (art. 15a i 15b) - Dla kogo - ZAZ, WTZ, osoby niepełnosprawne

13. Wybrane ułatwienia dotyczące podatków

14.Rozwiązania dla beneficjentów projektów współfinansowanych w ramach EFS