Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach od 5.02.2018 roku do 16.02.2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP17SL.

 • WP17SL-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP17SL-Dane o pomocy de minimis
 • WP17SL-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP17SL-kryteria

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 13.11.2017 roku do 24.11.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP17SL.

 • WP17SL-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP17SL-Dane o pomocy de minimis
 • WP17SL-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP17SL-kryteria

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 6.09.2017 roku do 19.09.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP17SL.

 • WP17SL-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP17SL-Dane o pomocy de minimis
 • WP17SL-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP17SL-kryteria

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o wsparcie finansowe - biznesplan odbędzie się w terminie: 11.08.2017 r. - 25.08.2017 r. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne. Każdy uczestnik projektu kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie składa w procesie rekrutacji Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w naborze wniosków o wsparcie finansowe są oznaczone literami WF17:
• WF17-wniosek o przyznanie środków finansowych;
• WF17-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych;
• WF17-kryteria oceny wniosków.


W związku z faktem, iż nie wszystkie spółdzielnie socjalne biorące udział w projekcie otrzymały wpis do rejestru przedsiębiorców KRS, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór odbędzie się w terminie 1.06.2017 roku do 14.06.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP.

 • WP17-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP17-Dane o pomocy de minimis
 • WP17-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP17-kryteria

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 17.05.2017 roku do 31.05.2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP17.

 • WP17-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP17-Dane o pomocy de minimis
 • WP17-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP17-kryteria
   

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o wsparcie finansowe - biznesplan odbędzie się w terminie: 23.03.2017 r. - 5.04.2017 r. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne. Każdy uczestnik projektu kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie składa w procesie rekrutacji Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w naborze wniosków o wsparcie finansowe są oznaczone litermi WF17 (trzy pierwsze od góry):

 • WF17-wniosek o przyznanie środków finansowych;
 • WF17-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych;
 • WF17-kryteria oceny wniosków.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych - spółdzielniach socjalnych odbędzie się w terminie: 1.02.2017 roku - 14.02.2017 roku.

Każdy kandydat kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie (otrzymania dotacji) składa w procesie rekrutacji formularz rekrutacyjny osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa formularz rekrutacyjny pomysłu (w jednym egzemplarzu na grupę inicjatywną). Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w ogłoszonym naborze znajdują się poniżej i są oznaczone symbolem r2017:

 • r2017_formularz rekrutacyjny osobowy;
 • r2017_formularz rekrutacyjny pomysłu;
 • r2017_Regulamin Świadczenia Usług Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej z dnia 13 stycznia 2017 roku;
 • r2017_kryteria.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych;
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla:

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W razie niejasności lub pytań dotyczących zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 4.11.2016 roku do 18.11.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o przedłużone wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi PWP.

 • PWP-Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • PWP-Dane o pomocy de minimis
 • PWP-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • PWP-kryteria

W związku z nieotrzymaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców przez jeszcze jedną spółdzielnię socjalną biorącą udział w projekcie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór odbędzie się w terminie 15.06.2016 roku do 28.06.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. W przypadku dalszego nieuzyskania  wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym termin ten może ulec wydłużeniu. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP.

    WP-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
    WP-Dane o pomocy de minimis
    WP-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
    WP-kryteria


W związku z nieotrzymaniem wpisu w rejestrze przedsiębiorców przez dwie spółdzielnie socjalne biorące udział w projekcie, Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego. Nabór odbędzie się w terminie 1.06.2016 roku do 14.06.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. W przypadku dalszego nieuzyskania  wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym termin ten może ulec wydłużeniu. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP.

    WP-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
    WP-Dane o pomocy de minimis
    WP-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
    WP-kryteria


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 17.05.2016 roku do 31.05.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP.

 • WP-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP-Dane o pomocy de minimis
 • WP-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP-kryteria

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o wsparcie finansowe - biznesplan odbędzie się w planowanym terminie: 17.03.2016 r. - 31.03.2016 r. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne (każdy uczestnik projektu kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie składa w procesie rekrutacji Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w naborze wniosków o wsparcie finansowe są oznaczone litermi WF.

 • WF-wniosek o przyznanie środków finansowych;
 • WF-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych;
 • WF-kryteria oceny wniosków.

Poniżej znajduje się aktualna wersja Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsaprcia Ekonomii Społecznej.

 


Dokumenty rekrutacyjne do naboru na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej), który odbył się w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku, znajdują się poniżej.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Każda z osób, kwalifikująca się do objęcia wsparciem składa w procesie rekrutacji formularz osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa formularz pomysłu biznesowego w jednym egzemplarzu.

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44.

Nabór na stworzenie miejsca pracy w ekonomizującym się podmiocie ekonomii społecznej będziemy prowadzić w późniejszym terminie.

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
wp17sl-wniosek_o_przyznanie_wsparcia_pomostowego.doc217 KB
wp17sl-_dane_o_pomocy_de_minimis.doc148.5 KB
wp17sl-_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls420.5 KB
wp17sl-kryteria.pdf668.81 KB
wp17-wniosek_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.doc228.5 KB
wp17-_dane_o_pomocy_de_minimis.doc160.5 KB
wp17-_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xls420.5 KB
wp17-kryteria.pdf754.87 KB
wf17-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc206.5 KB
wf17-biznesplan-zalacznik_do_wniosku_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc315.5 KB
wf17-kryteria.pdf782.27 KB
r2017_formularz_rekrutacyjny_osobowy.doc314.5 KB
r2017_formularz_rekrutacyjny_pomysl.doc270.5 KB
r2017_regulamin_swiadczenia_uslug_wersja_z_dnia_13_stycznia_2017_roku.pdf1.34 MB
r2017_kryteria.pdf637.01 KB
pwp-wniosek_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.doc228.5 KB
pwp-_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx145.43 KB
pwp-_dane_o_pomocy_de_minimis.doc160.5 KB
pwp-kryteria.pdf755.32 KB
wp-wniosek_o_przyznanie_wsaprcia_pomostowego.docx170.21 KB
wp-_dane_o_pomocy_de_minimis.doc160.5 KB
wp-_formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx145.36 KB
wp_kryteria.pdf742.7 KB
regulamin_swiadczenia_uslug_wersja_z_dnia_2_03_2016.pdf1.31 MB
wf-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc207.5 KB
wf-biznesplan-zalacznik_do_wniosku_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc305.5 KB
wf-kryteria.pdf782.35 KB
formularz_rekrutacyjny_osobowy_v1.doc311.5 KB
formularz_rekrutacyjny_pomysl.doc256.5 KB
formularz_rekrutacyjny_pomysl_wersja_uproszczona.doc257.5 KB
kryteria.pdf642.69 KB