Wsparcie powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego odbędzie się w dniach 17.05.2016 roku do 31.05.2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości. Wniosek o wsparcie pomostowe oraz załączniki do wniosku znajdują się poniżej i są oznaczone literemi WP.

 • WP-Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego
 • WP-Dane o pomocy de minimis
 • WP-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis
 • WP-kryteria

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o wsparcie finansowe - biznesplan odbędzie się w planowanym terminie: 17.03.2016 r. - 31.03.2016 r. Poniżej znajdują się dokumenty rekrutacyjne (każdy uczestnik projektu kwalifikujący się do objęcia wsparciem w projekcie składa w procesie rekrutacji Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu. Dokumenty rekrutacyjne obowiązujące w naborze wniosków o wsparcie finansowe są oznaczone litermi WF.

 • WF-wniosek o przyznanie środków finansowych;
 • WF-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych;
 • WF-kryteria oceny wniosków.

Poniżej znajduje się aktualna wersja Regulaminu świadczenia usług Ośrodka Wsaprcia Ekonomii Społecznej.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne do naboru na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej), który odbył się w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku, znajdują się poniżej.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Każda z osób, kwalifikująca się do objęcia wsparciem składa w procesie rekrutacji formularz osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej, osoby prawne wnioskujące o utworzenie spółdzielni socjalnej) składa formularz pomysłu biznesowego w jednym egzemplarzu.

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44.

 

Nabór na stworzenie miejsca pracy w ekonomizującym się podmiocie ekonomii społecznej będziemy prowadzić w późniejszym terminie.