Byliśmy na wizycie studyjnej - relacja

24 Czerwiec, 2016 - 00:00 -- OWES

W dniach 16-17 czerwca 2016r. zorganizowana została przez Animatorkę OWES wizyta studyjna realizująca cel promocji ES i zatrudnienia w ES. Uczestnikami wizyty byli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z subregionu południowego. Głównym celem wizyty była  promocja ekonomii społecznej i zatrudniania w przedsiębiorstwach społecznych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ukazanie korzyści z tworzenia środowiska przyjaznego ekonomii społecznej w gminach. Poprzez przedstawienie dobrych praktyk uczestnicy mogli poznać w praktyce jak ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna może wpłynąć na rozwój gminy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób z obszaru wykluczenia społecznego. W ramach wizyty zostały przeprowadzone warsztaty merytoryczne z Burmistrzem Miasta Brzeziny – Marcinem Pluta oraz odwiedziliśmy podmioty ekonomii społecznej uznane za „dobre praktyki” w Łodzi i Rawie Mazowieckiej, gdzie również odbyły się spotkania merytoryczne.

1. Miasto Brzeziny i Spółdzielnia Socjalna Communal Service  – Burmistrz Miasta Marcin Pluta przedstawił nam jak realizuje politykę społeczną w gminie. Począwszy od wspierania przedsiębiorczości społecznej, stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, po plany dalszego rozwoju miasta i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Gmina Brzeziny wraz z Gminą Rogów powołała spółdzielnie socjalną osób prawnych - Communal Service, która zajmuje się gospodarką komunalną. Gminy znalazły rozwiązanie jak usprawnić proces skomplikowanej procedury zamówień publicznych, ogłaszania przetargów, rozpatrywania odwołań i finansowania przedsiębiorstw działających poza gminą. Poprzez powołanie własnej spółdzielni socjalnej, gminy zgodnie z prawem mogą bezprzetargowo, metodą in house powierzyć takiemu podmiotowi realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Wdrażając takie rozwiązanie, w gminie znalazło zatrudnienie ok. 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przedsiębiorstwo społeczne wygenerowało przychód w 2015r. ok. 2 mln złotych, który został w mieście, a budżet na zasiłki celowe w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zmniejszył się o 30%. Zdaniem Burmistrza reintegracja zawodowa jednej osoby z kręgu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, oddziałuje na całą rodzinę, co przynosi wymierne korzyści dla całej społeczności lokalnej.

2. Fundacja Urban Forms z Łodzi – podmiot ekonomii społecznej, który z dużym sukcesem w partnerstwie z miastem Łódź realizuje programy partycypacyjne i rewitalizacyjne. Rewitalizacja staje się kluczowym elementem rozwoju miast, przeciwdziałając negatywnym zjawiskom oraz stymulując rozwój gospodarczy, a zwłaszcza społeczny. Podczas spotkania w Fundacji Urban Forms dyskutowaliśmy z przedstawicielami JST, że rewitalizacja to nie tylko przebudowa i adaptacja budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa warunków mieszkaniowych, poprawa przestrzeni publicznych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej. Przedstawiciele Fundacji Urban Forms przedstawili ciekawe projekty pilotażowe, gdzie  z dużym sukcesem użyto narzędzi m.in. konsultacji społecznych. Przedstawiciele JST mieli możliwość poznania, jak skutecznie prowadzić dialog z lokalną społecznością i wszystkimi interesariuszami, którzy są włączani w proces rewitalizacji tj. z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami kultury, urzędami, podmiotami ekonomii społecznej. Po wykładzie uczestnicy mogli zobaczyć obszary zrewitalizowane w Łodzi, gdyż została zaplanowana wycieczka szlakami murali w Łodzi. Odwiedziliśmy również dwie spółdzielnie socjalne: FADO i BLOT, a także inne podmioty ekonomii społecznej działające w na terenie dawnej łódzkiej fabryki –WIMA  (WIMA nazywana inaczej manufakturą widzewską, to 60000 m2 postindustrialnej architektury, gdzie dynamicznie rozwijają się przemysły kreatywne).

3. Spółdzielnia Socjalna Vitasana prowadzi restaurację Włoszczyzna w centrum Łodzi na ul. Piotrkowskiej. Uczestnicy wizyty studyjnej mieli okazję zasmakować kuchni włoskiej. Podczas kolacji poznaliśmy popisowe danie Spółdzielni, gdyż w tym czasie w Łodzi odbywał się Festiwal Smaków.

4. Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna Nadzieja i Praca - spółdzielnia osób prawnych. Spółdzielnia powstała w 2013r. Jej założycielem były dwa samorządy z woj. łódzkiego. Miasto Rawa Mazowiecka i Miasto Biała Rawska. Spółdzielnia w ciągu dwóch lat bardzo szybko się rozwija. Aktualnie zatrudnia 60 osób i poszerza swój rynek klientów. Przedsiębiorstwo społeczne jest Laureatem  konkursu MRPiPS Kreatora Miejsc Pracy w 2015r. w kategorii mikro i małe przedsiębiorstwa. Spółdzielnia została również Lodołamaczem w woj. łódzkim w 2015r. w kategorii otwarty rynek pracy (LODOŁAMACZE to ludzie, firmy, instytucje, które angażują się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych). Spółdzielnia prowadzi również Zakład Aktywności Zawodowej i ściśle współpracuje ze spółkami miejskimi. Mieliśmy okazję odwiedzić ZAZ i ZGO - sortownię odpadów Pukinin.   

Uczestnicy wizyty studyjnej wskazali, iż wyjazd i pobyt w poszczególnych podmiotach był dla nich niezwykle inspirujący. Mamy nadzieję, że przedstawione pomysły i rozwiązania znajdą przełożenie w procesie powstawania miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na naszym subregionie. Zapraszamy do fotorelacji