Międzynarodowy raport na rzecz wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej

W ramach projektu ESEN (Europejska Sieć Ekonomii Społecznej) przeprowadzone zostały badania i analizy, dzięki którym możliwe było zebranie informacji o stanie i sytuacji sektora przedsiębiorstw społecznych w krajach Partnerów projektu (Polska, Grecja, Cypr, UK i Włochy), zidentyfikowanie jego potrzeb szkoleniowych oraz przykładów dobrych praktyk. Wyniki badań zaprezentowano w międzynarodowym raporcie na rzecz przedsiębiorczości społecznej.

Partnerstwo z ambitnymi celami
Zgodnie ze zdaniem Komisji Europejskiej przedsiębiorstwa społeczne (PS) w unikalny sposób łączą społeczny cel z duchem przedsiębiorczości i dobrem wspólnym. Przedsiębiorstwa te stały się preferowaną drogą do stawienia czoła wysokiemu bezrobociu w Europie, ponieważ to właśnie takie podmioty w pełni odpowiadają na ważne potrzeby społeczne. Borykają się one jednak z szeregiem problemów m.in. zawiłym ustawodawstwem, zarówno na poziomie krajowym jak i europejskim, a przez to – utrudnionym dostęp do rynku oraz brakiem odpowiedniego przeszkolenia i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami z różnych regionów/krajów.
W oparciu o powyższe fakty sześć organizacji zawiązało konsorcjum w celu utworzenia Europejskiej Sieci Ekonomii Społecznej (ESEN), której zadaniem będzie stanie się katalizatorem dla szybko rozwijającego się ruchu PS w UE, zapewniając im zasoby potrzebne do odniesienia sukcesu, jednocześnie wspierając i rozwijając ideę przedsiębiorczości społecznej. Partnerstwo oficjalnie pod koniec 2019 roku rozpoczęło realizację projektu. Instytucje reprezentują: Polskę, Grecję, Cypr, Włochy i Wielką Brytanię.
Podstawowym celem projektu ESEN jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Europie, poprzez dzielenie się wiedzą oraz przygotowanie wysokiej jakości szkoleń.
 

Pierwszy z rezultatów osiągnięty!
Pierwszym zaplanowanym i zrealizowanym już działaniem było stworzenie międzynarodowego raportu, który zawiera zestaw zaleceń dotyczących wzmacniania przedsiębiorczości społecznej oraz aspekty odnoszące się do podnoszenia jakości i sprostania współczesnym oczekiwaniom w zakresie szkoleń, otrzymywanego wsparcia, wymiany dobrych praktyk i tworzenia sieci w sektorze ekonomii społecznej. Jest to dokument, który może okazać się interesującym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej.

Międzynarodowy raport opiera się na kompleksowej analizie pięciu raportów krajowych, które opracowano dzięki przeprowadzonym w krajach partnerskich badaniom źródłowym oraz terenowym. Głównym celem było poznanie potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych przedsiębiorstw społecznych. Aby możliwe było wyłonienie zaleceń i wniosków płynących z pięciu różnorodnych pod względem treści raportów dokonano porównania następujących kwestii:
 Krajowych i europejskich ram prawnych, polityk i strategii dotyczących ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej;
 Kluczowych interesariuszy wspierających przedsiębiorczość społeczną;
 Dobrych praktyk z krajów partnerskich (łącznie 25);
 Potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych PS, zidentyfikowanych poprzez przeprowadzenie 135 ankiet.

Zapraszamy do lektury podsumowania przeprowadzonych badań.
 

Dobre praktyki przedsiębiorstw społecznych

Do celów raportu wybrano i zaprezentowano 25 dobrych praktyk (po pięć z każdego kraju) w zakresie przedsiębiorczości społecznej. Ukazanie prężnie rozwijających się PS o stabilnej pozycji na rynku ma na celu wskazanie drogi do sukcesu organizacjom potrzebującym jeszcze wsparcia oraz zainspirowanie osób zainteresowanych założeniem w przyszłości takiego przedsiębiorstwa. Historie sukcesu zostały zidentyfikowane na podstawie ściśle określonego zestawu kryteriów: skuteczność, wydajność, planowanie, monitorowanie i ocena, wszechstronność, innowacyjność, etyka, przedsiębiorczość i dojrzałość.
Dobre praktyki z Polski prezentowały działalność Firmy Społecznej „Siedlisko”, firmy Leżę i Pracuję, Spółdzielni Socjalnej „PANATO”, Kuchni Konfliktu oraz Przedsiębiorstwa Społecznego „Pracownia Rzeczy Różnych SYNAPSIS”.
Zbiór dobrych praktyk dostępny jest w języku angielskim.

Wkrótce bezpłatny program szkoleniowy, platforma e-learningowa oraz międzynarodowa sieć
Dzięki powyższym wynikom badań już wkrótce opracowane zostaną specjalne programy szkoleniowe. Udział w projekcie będzie całkowicie bezpłatny, na czym niewątpliwie skorzystają przedsiębiorstwa społeczne oraz wszyscy zainteresowani tematyką ekonomii społecznej.
Założeniem projektu jest również udostępnienie specjalnej platformy e-learningowej za pomocą, której przedsiębiorstwa będą mogły poszerzać swoją wiedzę.
Ostatnim planowanym rezultatem będzie Sieć Wiedzy ESEN – wirtualne miejsce skupiające przedsiębiorców społecznych, organizacje gospodarki społecznej, moderatorów, mentorów, trenerów i studentów.

Zachęcamy do obserwowania strony projektu oraz mediów społecznościowych.