Animacja

Zapraszamy do skorzystania z usług animacyjnych w ramach projektu OWES
Dla kogo?
1. Podmioty Ekonomii Społecznej (osoby prawne i fizyczne), które funkcjonują na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby sportowe
 • Ochotnicze Straże Pożarne ( w przypadku posiadania KRS)
 • Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS)
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • Kościelne osoby prawne 

2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała) w zakresie działań informacyjno- promocyjnych:

 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • inne instytucje rynku pracy

3. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
4. Pracowicy jednostek sektora finansów publicznych
5. Partnerzy społeczni i gospodarczy, w tym przedsiębiorcy
 
Naszym celem jest rozwój sektora ekonomii społecznej, wzrost zatrunienia i stabilności miejsc pracy w sektorze a także budowanie trwałych sieci współpracy lokalnych podmiotów ekonomii społecznej. 

 • Oferujemy pomoc w zakresie:
 • nawiązywania i funkcjonowania  partnerstw 
 • poszukiwania lokalnych liderów 
 • wspierania istniejących sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej
 • motywowania (zwłaszcza kobiet) do aktywnego uczestniczenia w zarządzaniu organizacja i partnerstwem
 • poszukiwania skutecznych rozwiązań problemów (spotkania i warsztaty wyjazdowe)

Za realizację działania odpowiada animatorka:  Ewelina Polak - BCP, Paulina Białek - BSA Teatr Grodzki

Napisz do nas

8 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.