Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O NASZEJ OFERCIE

Zapraszamy do założenia Spółdzielni Socjalnej oraz tworzenia miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu OWES.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ?

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)

WSPARCIE FINANSOWE

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • mieszkających na terenie Miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego lub żywieckiego.

Film promocyjny ne temat spółdzielni socjalnych (źródło FISE)

Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.

CO OFERUJEMY?

W ramach projektu OWES – powstawanie, funkcjonowanie i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych przewidujemy:

Wsparcie doradczo – szkoleniowe:

 • Spotkania z doradcą zawodowym;
 • Warsztaty motywacyjne (1 dzień szkoleniowy);
 • Szkolenia dotyczące m.in. tematyki z zakresu: zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnej, zarządzania, diagnozowania rynków zbytu, promocji i marketingu, obowiązków wspólników/pracowników; (zakłada się ok. 4 dni szkolenia merytorycznego);
 • Kursy zawodowe i rozwoju osobistego;
 • Tworzenie biznesplanu z pomocą doradcy biznesowego.

 

Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80 % zajęć.

WSPARCIE FINANSOWE

Dotacja – jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie uczestnika projektu do spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Zgodnie z założeniami Projektu przewidziano wsparcie do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia dla każdej osoby (max 30 krotność  przeciętnego wynagrodzenia na spółdzielnię socjalną) – zgodnie z zasadami regulaminu.

Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W projekcie zaplanowano kwotę 1000 zł/miesiąc/osobę przez okres 6 miesięcy.

Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W projekcie zaplanowano kwotę 800 zł/miesiąc/osobę przez okres kolejnych 3 miesięcy oraz 600 zł/miesiąc/osobę przez okres kolejnych 3 miesięcy.

Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O NASZEJ OFERCIE

Mężczyzna piszący, mężczyzna przy komputerze.

TWORZENIE MIEJSC PRACY W PS

Jednym z kluczowych działań OWES będzie udzielenie wspracia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PS – dzięki ekonomizacji PES. 

OWES będzie oferował proces ekonomizacji (oparty na modelu biznesowym wg A. Osterwaldera i Y. Pigneur). Model zakłada pracę na 9 fundamentalnych elementach wdrażania nowego produktu/usługi.

Jednym z elementów wsparcia PES będzie udzielanie dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS i wsparcia pomostowego.