Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O PROJEKCIE

OWES

Czyli projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego” (OWES) jest inicjatywą:

  • Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej – Lider projektu
  • Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” – Partnera projektu

Projekt jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

CZAS REALIZACJI

Od 01.01.2024r. do 30.06.2029r.

OBSZAR REALIZACJI

Subregion południowy województwa śląskiego: m. Bielsko-Biała, powiat bielski, cieszyński, żywiecki.

Zdjęcie przedstawiające logo projektu OWES "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"
Mężczyzna piszący, mężczyzna przy komputerze.

CEL

Projekt „OWES obszaru południowego” to odpowiedź na zidentyfikowany problem wykluczenia społecznego i niskiej aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (OZWS) oraz niskiego poziomu rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej(PES).

Celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa i zatrudnienie min. 172 (95K/77M) OZWS, w tym 71 (39K/32M) z grupy osób szczególnie wykluczonych z subregionu południowego województwa śląskiego poprzez tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy w Przedsiębiorstwach Społecznych (PS) przy wsparciu finansowym (dotacja na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy) i merytorycznym (dofinansowanie realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego (IPR), wsparcie doradcy biznesowego) od 1.01.2024 do 30.06.2029.

Ponadto projekt wspiera rozwój ES – PES/PS i otoczenia ES, na terenie subr. pd. woj. śl., poprzez świadczenie kompleksowych usług (inform.-promocyjnych, doradczo-szkol., usług doradztwa specjalistycznego (w tym finansowania zwrotnego), wzmocnienie potencjału biznesowego i organizacyjnego, pomoc w ubieganiu się o zamówienia publ., działań animacyjnych (w tym z JST i JOST, biznesem) dla min. 220 PES/PS przyczyniające się do ich ekonomizacji, profesjonalizacji, zmiany jakościowej w funkcjonowaniu, realizacji usług społecznych na rzecz społeczn. lokaln., a także ich udział w kluczowych obszarach takich jak np. zielona gospodarka (m.in energia odnawialna, gospod. odpadami)

GRUPA DOCELOWA

1.OZWS wg definicji: min. 697osób (383K/314M)(wsparcie szkol-dor.), w tym: w zakresie tworzenia miejsc pracy 172 (95K/77M) w PS (dotacja na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy, działania reintegrac.)

2.Os. planujące założenie lub podjęcie pracy w PS/PES: 322(196K/126M); os.prawne (20)(szkol-dor.)

3.PES/PS (min.220), kadra zarządzająca i pracownicy: 350(235K/115M)-profesjonalizacja i ekonomizacja (szkolenia, doradztwo ogólne i specjalist.)

4.Otoczenie mające wpływ na rozwój ES (pracownicy integracji i pomocy społecznej)-w zakresie rozwoju ES 45(42k/3m) (wsparcie anim/AkademiaLideraPS).

WARTOŚĆ PROJEKTU

Budżet
19,961,387.27 Budżet
Dofinansowanie UE
16,967,171.52 Dofinansowanie UE
Dofinansowanie BP
2,543,347.23 Dofinansowanie BP

DLA KOGO?

Ze wsparcia mogą skorzystać:

  • Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
  • Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym
Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.

RODZAJE WSPARCIA

OWES świadczy kompleksowe usługi: doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem.

Dodatkowo w 2020 roku OWES podjął się wsparcia Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach mechanizmu zakupowego w związku z COVID-19.

ZOBACZ

CO OSIĄGNĘLIŚMY W RAMACH POPRZEDNIEGO PROJEKTU OWES

245

MIEJSC PRACY

Liczba miejsc pracy utworzonych w przedsiębiorstwach społecznych

876

OSÓB

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie

251

PODMIOTÓW

Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem