Doradztwo

Zapraszamy do skorzystania z usług doradczych w ramach projektu OWES

Dla kogo?

1. Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby sportowe ( w przypadku posiadania KRS)
 • Ochotnicze Straże Pożarne ( w przypadku posiadania KRS)
 • Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS)
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • Kościelne osoby prawne 

2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała) w zakresie działań animacyinych:

 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • inne instytucje rynku pracy

Naszym celem jest wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZESOWEGO dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu OWES - Bielskim Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, a także w biurze OWES mieszczącego się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Zakres doradztwa obejmuje m.in.:

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności:​​

 •  darowizny,
 •  zbiórki publiczne,
 •  1% dla organizacji pożytku publicznego,
 •  granty,
 •  dotacje,
 •  fundusze zewnętrzne
 • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
 • określenie źródeł finansowania dla danej organizacji
 • sponsoring – aspekty prawne,
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
 • ERASMUS+,

Zarządzanie personelem:

 • budowanie zespołu,
 • komunikacja w zespole,
 • elementy asertywności,
 • trening interpersonalny,
 • elementy autoprezentacji,
 • przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych,
 • motywowanie pracowników,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

Zarządzanie organizacją:

 • diagnoza problemów i sposoby ich przeciwdziałaniu,
 • zarządzanie potencjałem organizacji,
 • wolontariat – współpraca z wolontariuszami,
 • marketing PES,
 • zarządzanie czasem w organizacji.

Twórcze rozwiązywanie problemów:

 • kreatywne, innowacyjne doradztwo w zakresie trudności związanych z funkcjonowaniem organizacji.

Aspekty księgowe organizacji pozarządowej prowadzącej działalność gospodarczą

 • o bieżąca obsługa księgowa organizacji (dokonywanie zapisów księgowych , tzn. ewidencjonowanie w Księgach poszczególnych zdarzeń gospodarczych;
 • dekretacja;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • podatek VAT, prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży, prowadzenie rejestrów VAT zakupu;
 • przygotowywanie deklaracji rozliczeniowych  rocznych z Urzędem Skarbowym;
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych miesięcznych i rocznych z ZUS;
 • naliczanie amortyzacji;
 • polityka rachunkowości organizacji.

Obowiązki księgowe i sprawozdawcze organizacji pozarządowej realizującej projekty ze środków krajowych i unijnych:

 • bieżąca obsługa finansowa projektu (właściwy opis dokumentów finansowych);
 • monitoring wydatków, bieżąca współpraca z koordynatorem projektu;
 • rozbudowa planu kont pod kątem realizowanego projektu;
 • rozliczenia finansowe projektów (sporządzanie sprawozdań częściowych, sprawozdania końcowego);

Budżety projektów:

 • katalog kosztów kwalifikowalnych w projektach;
 • jak właściwie zakwalifikować wydatki projektowe konstruując budżet projektu;

Aspekty kadrowe organizacji pozarządowej:

 • zatrudnianie pracowników w organizacji – umowa o pracę;
 • umowy cywilnoprawne (umowy o dzieło, zlecenie, świadczenie usług);
 • obowiązki względem ZUS i US pod kątem zatrudniania pracowników;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowniczych;

Spółdzielnie socjalne:

 • formy zatrudnienia w spółdzielni socjalnej;
 • polityka rachunkowości i wzorcowy plan kont spółdzielni socjalnej;
 • fundusze spółdzielni socjalnej;
 • księgowość spółdzielni socjalnej;
 • refundacja składek ZUS;

Podana przez nas tematyka doradztwa stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą pomocą i wiedzą w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii społecznej. Pytania, sugestie oraz propozycje możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza w zakładce Pytania.

Za realizacje działania odpowiadają doradcy: 

Tomasz Kłys - Stowarzyszenie BCP  (33 496 02 44),

Agata Gliszczyńska - Stowarzyszenie BCP  (33 496 02 44),

Katarzyna Cieloch - Stowarzyszenie BCP  (33 496 02 44),

Barbara Parzonka-Przybyło - Stowarzyszenie BCP  (33 496 02 44), 

Monika Pendolska - BSA Teatr Grodzki (506549412),

Katarzyna Siemieniec - BSA Teatr Grodzki (732632361)

Aneta Merta - BSA Teatr Grodzki (508286345)

Napisz do nas

2 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.