Dołącz do naszego Zespołu OWES!

23 Czerwiec, 2022 - 09:16 -- OWES
 • Działasz społecznie ?
 • Pracujesz z lokalną społecznością?
 • Edukujesz?
 • Chcesz rozwijać ekonomię społeczną w regionie?

Dołącz do naszego Zespołu!!!

Szukamy pracownika na stanowisko Animatora/ki w Stowarzyszeniu Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego.

Od kandydatki/a oczekujemy:

 1. minimum 3-letniego doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych,
 2. wiedzę i kompetencje w zakresie:  
 • stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami,
 • ułatwiania procesów komunikacji wewnątrz grupy oraz zwiększania zaangażowania,
 • pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • przygotowania i przeprowadzenia procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz idei ekonomii społecznej,
 • specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru, w którym prowadzi działania animacyjne,
 • specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno – finansowych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej (w tym m.in. znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o spółdzielniach socjalnych, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dokumentów strategicznych np. Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej).

Warunki pożądane (nieobowiązkowe):

 • ukończone szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z ekonomią społeczną, potwierdzone certyfikatami,
 • doświadczenie w realizacji projektów/inicjatyw o charakterze społecznym,
 • osiągnięcia w zakresie budowania partnerstw lokalnych,
 • osiągnięcia w zakresie tworzenia lokalnych/regionalnych strategii rozwoju,
 • dodatkowe wykształcenie (np. studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe).

Głównymi zadaniami Animatorki/a OWES będą m. in.:

 • diagnozowanie potencjału lokalnego środowiska,
 • inicjowanie spotkań, działań i kontaktów pomiędzy podmiotami działającymi na danym obszarze,
 • inicjowanie i wspieranie powstawania grup osób i instytucji, zamierzających rozpocząć działalność w formie PES,
 • zawiązywanie i rozwój partnerstw, sieci współpracy podmiotów w celu rozwoju PES i PS,
 • wymiana informacji nt. zmieniających się przepisów prawa dotyczących PES,
 • ułatwianie kontaktów, doprowadzenie do lepszego poznania się mieszkańców i tworzonych przez nich grup i środowisk,
 • animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ekonomii społecznej,
 • wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych,
 • inicjowanie powstawania grup inicjatywnych, 
 • motywowanie grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na rozwój ekonomii społecznej w tym m.in. spółdzielnie uczniowskie, kooperatywy spożywców
 • budowanie lokalnych koalicji,
 • moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku,
 • stałe motywowanie osób, podmiotów, w tym instytucji publicznych do podjęcia i kontynowania działania między innymi poprzez wskazywanie możliwych korzyści społeczno-ekonomicznych lub kosztów zaniechania,
 • inicjowanie współpracy PES z sektorem biznesu, w tym przy wykorzystaniu CSR,
 • włączanie PES w procesy rewitalizacji

Chcesz dowiedzieć się więcej: zadzwoń tel. 33 496 02 44 lub wyślij swoje CV na adres: owes@bcp.org.pl

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała