O nas

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego” (OWES) jest inicjatywą:
- Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej – lider projektu
- Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” – partner projektu

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).

OBSZAR REALIZACJI:
OWES działa na terenie powiatu bielskiego, cieszyńskiego, żywieckiego oraz Miasta Bielsko-Biała (subregion południowy województwa śląskiego).

CZAS REALIZACJI:
Od 1.08.2018 r. do 31.12.2023 r.

DLA KOGO:
Ze wsparcia mogą skorzystać:
• Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne z subregionu południowego województwa śląskiego
• Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałe w subregionie południowym

RODZAJE WSPARCIA:
OWES świadczy kompleksowe usługi: informacyjno-promocyjne, doradczo-szkoleniowe, usługi specjalistyczne (doradztwo prawne i księgowe). Prowadzi działania animacyjne z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesem. Szczegółowy opis usług znajduje się w zakładce OFERTA.

AKREDYTACJA OWES
Partnerstwo tworzone przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenia Artystyczne „Teatr Grodzki” otrzymało dnia 27 maja 2021 roku od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej akredytację na okres 2 lat oraz uzyskało status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.