Tworzenie spółdzielni socjalnej i miejsc pracy w PS

 

Film promocyjny ne temat spółdzielni socjalnych (źródło FISE)

Zapraszamy do założenia Spółdzielni Socjalnej oraz tworzenia miejsc pracy w istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych w ramach projektu OWES:

O utworzenie przedsiebiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

 • osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
 • osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne)

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

 • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
 • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
 • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

mieszkających na terenie Miasta Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego lub żywieckiego.

W ramach projektu OWES - powstawanie, funkcjonowanie i tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych  przewidujemy:

Wsparcie doradczo - szkoleniowe:

 • Spotkania z doradcą zawodowym;
 • Warsztaty motywacyjne (1 dzień szkoleniowy);
 • Szkolenia dotyczące m.in. tematyki z zakresu: zakładania i rejestracji spółdzielni socjalnej, zarządzania, diagnozowania rynków zbytu, promocji i marketingu, obowiązków wspólników/pracowników; (zakłada się ok. 4 dni szkolenia merytorycznego);
 • Kursy zawodowe i rozwoju osobistego;
 • Tworzenie biznesplanu z pomocą doradcy biznesowego.

Warunkiem ukończenia programu szkoleniowo-doradczego, a tym samym możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe jest udział w co najmniej 80 % zajęć.

Wsparcie finansowe:

 1. Dotacja – jednorazowa bezzwrotna pomoc finansowa dla spółdzielni socjalnej na założenie i działalność spółdzielni socjalnej, na przystąpienie uczestnika projektu do spółdzielni socjalnej lub na zatrudnienie w spółdzielni socjalnej. Zgodnie z założeniami Projektu przewidziano wsparcie do 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia dla każdej osoby (max 30 krotność  przeciętnego wynagrodzenia na spółdzielnię socjalną) - zgodnie z zasadami regulaminu.
 2. Podstawowe wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W projekcie zaplanowano kwotę 1000 zł/miesiąc/osobę przez okres 6 miesięcy.
 3. Przedłużone wsparcie pomostowe – bezzwrotna pomoc finansowa przyznawana w formie comiesięcznej dotacji dla spółdzielni socjalnej w maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W projekcie zaplanowano kwotę 800 zł/miesiąc/osobę przez okres kolejnych 3 miesięcy oraz 600 zł/miesiąc/osobę przez okres kolejnych 3 miesięcy.

 

TWORZENIE MIEJSC PRACY W PS

Jednym z kluczowych działań OWES będzie udzielenie wspracia mającego na celu wzrost zatrudnienia w PS - dzięki ekonomizacji PES. 

OWES będzie oferował proces ekonomizacji (oparty na modelu biznesowym wg A. Osterwaldera i Y. Pigneur). Model zakłada pracę na 9 fundamentalnych elementach wdrażania nowego produktu/usługi.

Jednym z elementów wsparcia PES będzie udzielanie dotacji na utworzenie miejsca pracy w PS i wsparcia pomostowego. 

Napisz do nas

5 + 11 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.