Dziś ruszyły granty senioralne 2022!Zachęcamy do aplikowania!

23 Maj, 2022 - 11:16 -- OWES

Zachęcamy Państwa do aplikowania o granty senioralne. Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego w ramach: Priorytetu I. Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów oraz wzmocnienia potencjału środowisk seniorskich.

Na jakie działania można aplikować?

Możecie Państwo sfinansować jako jedno z działań w projekcie, udział Seniorów w jednym z wojewódzkich wydarzeń senioralnych, tj.:

 • Targach Silver Silesia, 13-15 czerwca 2022 r.
 • Przeglądzie Twórczości Senioralnej „Silver Scena”, w trakcie Silver Silesii,13-15 czerwca 2022 r.
 • Silver Run, Ożarowice, 25 czerwca 2022 r.
 • Olimpiadzie Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku, 16-17 września 2022 r.

Kto może aplikować? 

1. Organizacje pozarządowe – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a w szczególności:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
 • koła gospodyń wiejskich.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tj.:

 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł.

Termin składania ofert: od dnia 9 maja 2022 roku do wyczerpania środków.

Szczegółowych informacji na temat grantów udzielają Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej:

Pani Sylwia Adamczyk – tel. 32/730-68-86
Pani Karolina Gałuszka – tel. 32/730-68-51
Pani Agnieszka Sznurawa – tel. 32/730-68-66

Zachęcamy do skorzystania z doradztwa OWES w zakresie przygotowania wniosku o grant.

Poniżej znajdziecie Państwo ogłoszenie o naborze oraz wzór wniosku, a także umowy o dofinansowanie działania.