Granty na działania z zakresu deinstytucjonalizacji - nabór trwa

16 Wrzesień, 2021 - 14:32 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do aplikowanie o granty Regionalnego Ośrodk Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na DZIAŁANIA Z ZAKRESU DEINSTYTUCJONALIZACJI w ramach następujących priorytetów:

  • Szkolenia pracowników domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie regionu, z zakresu praw i wolności mieszkańców oraz działań usamodzielniających w procesie DI.
  • Diagnozowanie mieszkańców DPS i stworzenie indywidualnych planów usamodzielnienia mieszkańców DPS z województwa śląskiego.
  • Prowadzenie form terapeutycznych z mieszkańcami DPS, których celem jest wzmocnienie ich kompetencji w zakresie samodzielnego życia, w każdym aspekcie funkcjonowania

Kto może się ubiegać o granty?

1. Organizacje pozarządowe – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a w szczególności:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tj.:

  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Uwaga! O małe granty ubiegać się mogą tylko i wyłącznie w/w organizacje, które spełniają następujący warunek: będą realizować grant wspólnie z Partnerem, na podstawie umowy partnerskiej z DPS lub są organizacją prowadzącą DPS.

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty DI 2021”, w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
Pok. 205 (II piętro)
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem

Wiecej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem:https://rops-katowice.pl/male-granty-na-dzialania-z-zakresu-deinstytucjonalizacji/?fbclid=IwAR1K2mUg33vjWg3SmGxzRDQU3VljUmUzY_04iFxH9vHH6mJuVTqUkp8qunU