Granty senioralne 2021

16 Wrzesień, 2021 - 14:50 -- OWES

Serdecznie zapraszamy do aplikowania o Granty Senioralne 2021 z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na wsparcie środowisk seniorskich z terenu województwa śląskiego w ramach:

  • Działania z zakresu aktywizacji i integracji seniorów w okresie epidemii COVID -19;
  • Działania z zakresu przeciwdziałania/minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych.

Kto może aplikowac o granty? 

1. Organizacje pozarządowe – niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi i niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, a w szczególności:

  • fundacje,
  • stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe,
  • koła gospodyń wiejskich.

2. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy, tj.:

  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

UWAGA: grupy nieformalne (np. kluby, grupy inicjatywne, inne nie posiadające osobowości prawnej), mogą występować w ofertach jako – PARTNERZY!

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Oferta – Małe Granty Senioralne 2021”, w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10,  40-142 Katowice
Pok. 205 (II piętro)
Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą/kurierem

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://rops-katowice.pl/male-granty-senioralne-2021/#szczegoly