Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O DORADZTWIE

DLA KOGO?

1. Podmioty Ekonomii Społecznej i osoby zaangażowane w ich działalność, funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała):

 • Fundacje,
 • Stowarzyszenia,
 • Spółdzielnie socjalne,
 • Przedsiębiorstwa społeczne
 • Centra i Kluby Integracji Społecznej
 • Warsztaty terapii zajęciowej
 • Kluby sportowe ( w przypadku posiadania KRS)
 • Ochotnicze Straże Pożarne ( w przypadku posiadania KRS)
 • Koła gospodyń wiejskich ( w przypadku posiadania KRS)
 • Zakłady Aktywności Zawodowej
 • Spółdzielnie pracy
 • Spółdzielnie inwalidów i niewidomych
 • Kościelne osoby prawne

2. Instytucje Otoczenia Ekonomii Społecznej funkcjonujące na terenie subregionu południowego (powiat cieszyński, żywiecki, bielski oraz miasto Bielsko-Biała) w zakresie działań animacyinych:

 • Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Powiatowe Urzędy Pracy,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,
 • inne instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • inne instytucje rynku pracy
Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.
Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.

CEL

Naszym celem jest wzmocnienie kompetencji podmiotów ekonomii społecznej

Prowadzimy profesjonalne i kompleksowe usługi w zakresie DORADZTWA OGÓLNEGO I BIZESOWEGO dla podmiotów ekonomii społecznej i ich przedstawicieli.

Zainteresowanych skorzystaniem z doradztwa zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia dogodnego terminu i miejsca spotkania. Z usług doradczych można skorzystać w biurze projektu OWES – Bielskim Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej, a także w biurze OWES mieszczącego się w Bielskim Stowarzyszeniu Artystycznym Teatr Grodzki oraz z uwzględnieniem indywidualnych preferencji zainteresowanych.

Nasi doradcy biznesowi udzielają wsparcia w zakresie: 

Zamówienia publiczne: 

 • pomoc i motywowanie do szukania zamówień i składania ofert przez przedsiębiorstwa społeczne, w procedurach zamówień publicznych, w tym społecznie odpowiedzialnych zamówieniach  publicznych,
 • pomoc w opracowaniu i składaniu ofert przez przedsiębiorstwa społeczne,
 • monitorowanie wyników postępowań.

Budowanie konkurencyjności produktów i usług przedsiębiorczości społecznej:

 • doradztwo branżowe, związane z przedmiotem prowadzonej przez PES działalności gospodarczej lub/i statutowej odpłatnej (dopasowane dla konkretnego klienta – obejmuje doradztwo zawodowe i branżowe),
 • poszukiwanie partnerów, identyfikacja nisz rynkowych, przygotowanie danych i ofert,
 • przygotowywanie i praca nad biznesplanem, studium wykonalności dla inwestycji PS oraz montaż finansowy z wykorzystaniem finansowania zwrotnego,
 • negocjacje z instytucjami finansującymi.

Zarządzanie personelem:

 • zarządzanie organizacją,
 • zarządzanie pracownikami,
 • zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów,
 • budowanie zespołu,
 • komunikacja w zespole,
 • przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych,
 • motywowanie pracowników,
 • praca z menedżerami PS w oparciu o coaching i mentoring,

Twórcze rozwiązywanie problemów:
• 
kreatywne, innowacyjne doradztwo w zakresie trudności związanych z funkcjonowaniem organizacji.

Finanse przedsiębiorstwa społecznego:

 • pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków,
 • pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych dostępnych dla PES i PS np.w ramach Funduszu Pracy lub PFRON
 • planowanie finansowe
 • pomoc w procesie planowania strategicznego, tworzenia planu rozwoju lub/i koncepcji zwiększenia wolumenu sprzedaży przez PS,

Marketing w przedsiębiorstwie społecznym:

 • pomoc w planowaniu marketingowym
 • kształtowanie elastyczności ofertowej,
 • polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów,
 • opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej PS,
 • badanie rynku,
 • wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta przez PES,
 • nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług.
 • wsparcie PS w procesie budowania powiązań kooperacyjnych, negocjacji z klientami, partnerami, dostawcami, personelem lub/i interesariuszami,
 • rozpoznanie zapotrzebowania rynku na produkty i usługi, które mogłyby być świadczone przez PS,

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI

DORADCAMI BIZNESOWYMI

Magda Makarowa-Mycek

Stowarzyszenie BCP

Katarzyna Cieloch

Stowarzyszenie BCP

Barbara Parzonka-Przybyło

Stowarzyszenie BCP

Katarzyna Siemieniec

BSA Teatr Grodzki

Aneta Merta

BSA Teatr Grodzki

Nasz doradca ogólny udziela wsparcia w zakresie: 

Pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności PES i PS:

 • darowizny,
 • zbiórki publiczne,
 • 1% dla organizacji pożytku publicznego,
 • granty,
 • dotacje,
 • pomoc w przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie,
 • sponsoring – aspekty prawne,
 • otwarte konkursy ofert Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego, Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)

Zarządzanie personelem:

 • budowanie zespołu,
 • komunikacja w zespole,
 • elementy asertywności,
 • elementy autoprezentacji,
 • motywowanie pracowników,
 • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów,

Zarządzanie organizacją:

 • diagnoza problemów i sposoby ich przeciwdziałaniu,
 • wolontariat – współpraca z wolontariuszami,
 • zarządzanie czasem w organizacji.

Zakładanie PES/PS:

 • zakładanie PS/PES (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów),
 • rejestrowanie działalności PES,
 • prowadzenie działalności statutowej PES.

Podana przez nas tematyka doradztwa stanowi katalog otwarty. Nasi doradcy służą pomocą i wiedzą w zakresie Państwa indywidualnych potrzeb w obszarze ekonomii społecznej. Pytania, sugestie oraz propozycje możecie Państwo kierować do nas za pośrednictwem formularza w zakładce Pytania.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ

DORADCZYNIĄ OGÓLNĄ

Monika Kogut

BSA Teatr Grodzki