Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie
Ruszył nabór biznesplanów!

Ruszył nabór biznesplanów!

Pragniemy poinformować, iż rozpoczęliśmy nabór biznesplanów – wniosków o przyznanie wsparcia finansowego. Dokumenty obowiązujące w tym naborze znajdują się w zakładce Dokumenty – Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i są oznaczone literami WF24:

  • WF24-biznesplan – wniosek o przyznanie środków finansowych
  • WF24-plan zakupów w ramach stawki na utworzenie oraz plan wydatków w ramach stawki na utrzymanie
  • WF24-wniosek osoby kandydującej do zatrudnienia w PS
  • WF24- oświadczenie o braku zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
  • WF24-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • WF24-oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Każdy pomysł, który uzyskał rekomendację do dalszego etapu składa biznesplan wraz z załącznikami. Do każdego biznesplanu należy dołączyć (dla każdej osoby, którą planuje się zatrudnić w ramach dotacji OWES) wniosek osoby kandydującej na pracownika przedsiębiorstwa społecznego wraz z dokumentem poświadczającym przynależność do grupy docelowej.

Nabór jest prowadzony w dniach 14 czerwca – 5 lipca do godziny 15:00. Komplet dokumentów należy dostarczyć do biura OWES osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem platformy ePUAP (pismo ogólne do podmiotu STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI). Decyduje data i godzina wpływu do OWES.

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego” z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Informujemy, iż w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji z dnia 14 maja pojawiło się kilka zmian dotyczących następujących kwestii (zmiany zostały zaznaczone w Regulaminie w sposób pogrubiony):

  • dookreślenie terminu rozmowy z komisją rekrutacyjną (strona 14)
  • zmiany w sposobie składania dokumentów (strona 13 i 15)
  • zmiany dotyczące regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy de minimis (strona 24)