Ładowanie...

Zdjęcie przedstawiające cztery loga znajdujące się na podłużnym pasku - Fundusze Europejskie dla Śląskiego, Rzeczpospolita Polska, Dofinansowane przez Unię Europejską oraz Województwo Śląskie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

O ETAPACH

ETAP I

Rekrutacja pomysłów

ETAP II

Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego
Nabór Biznesplanów

Mężczyźni uściskujący ręce, wykres na papierze, mężczyzna przy komputerze.

ETAP I

Rekrutacja pomysłów – formularze rekrutacyjne pomysłów biznesowych składane przez inicjatorów tych pomysłów.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W I ETAPIE

Dokumenty obowiązujące w I etapie – rekrutacji pomysłów znajdują się poniżej:

 • Formularz Pomysłu Biznesowego
 • Regulamin udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych OWES
 • Karta oceny formalnej
 • Kryteria oceny merytorycznej

 

Po pozytywnym zakwalifikowaniu  pomysłu do dalszego etapu, w projekcie przewidziano etap szkoleniowo-doradczy prowadzący do przygotowania biznesplanów i złożenia ich w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

W ramach ogłoszonego naboru mają zastosowanie stawki jednostkowe ogłoszone w Komunikacie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2024 r.:

 • stawka jednostkowa na utworzenie miejsca pracy w wysokości: 35 212 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na pełen etat przez 12 miesięcy 38 178 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¾ etatu przez 12 miesięcy 28 634 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ½ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN,
 • stawka jednostkowa w przypadku utrzymania miejsca pracy na ¼ etatu przez 12 miesięcy 19 089 PLN dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

ETAP II

 • Nabór Biznesplanów – biznesplany składane przez inicjatorów pomysłów
 • Nabór wniosków osób kandydujących do zatrudnienia w PS – wnioski składane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym planowane do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
Trzy obrazy: mężczyzna w pracy, sala konferencyjna, komputer.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W II ETAPIE

Dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie wsparcia finansowego – biznesplanów znajdują się poniżej i są oznaczone literami WF24:

 • WF24-biznesplan – wniosek o przyznanie środków finansowych
 • WF24-plan zakupów w ramach stawki na utworzenie oraz plan wydatków w ramach stawki na utrzymanie
 • WF24-wniosek osoby kandydującej do zatrudnienia w PS
 • WF24- oświadczenie o braku zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy
 • WF24-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • WF24-oświadczenie o udzielonej pomocy de minimis

Każdy pomysł, który uzyskał rekomendację do dalszego etapu składa biznesplan wraz z załącznikami. Do każdego pomysłu należy dołączyć (dla każdej osoby, którą planuje się zatrudnić w ramach dotacji OWES) wniosek osoby kandydującej na pracownika przedsiębiorstwa społecznego wraz z dokumentem poświadczającym przynależność do grupy docelowej.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do biura OWES osobiście, pocztą, kurierem lub za pośrednictwem platformy ePUAP (pismo ogólne do podmiotu STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI). Decyduje data i godzina wpływu do OWES.

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego” z dnia 14 czerwca 2024 roku.

Informujemy, iż w stosunku do dotychczas obowiązującej wersji z dnia 14 maja pojawiło się kilka zmian dotyczących następujących kwestii (zmiany zostały zaznaczone w Regulaminie w sposób pogrubiony):

 • dookreślenie terminu rozmowy z komisją rekrutacyjną (strona 14)
 • zmiany w sposobie składania dokumentów (strona 13 i 15)
 • zmiany dotyczące regulacji prawnych w zakresie udzielania pomocy de minimis (strona 24)

PLIKI DO

POBRANIA

Zdjęcie przedstawiające włączony komputer znajdujący się na stole. Na ekranie widnieją wykresy.

WIĘCEJ INFORMACJI?

W razie niejasności zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod numerem tel. 33 496 02 44, 33 496 52 19