ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

16 Wrzesień, 2021 - 11:39 -- OWES

Stowarzyszenie Centrum Integracji i Rozwoju Regionalnego oraz Grupa Doradcza Projekt Spółka z o.o. pragną zaprosić Państwa do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji przedstawicieli JST oraz podmiotów niepublicznych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  w województwie Śląskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Priorytet II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

Oferujemy Państwu bezpłatne szkoleniach z zakresu:
• organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i roli dziennego opiekuna,
• standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 wraz z opieką nad dziećmi z niepełnosprawnościami lub wymagającymi szczególnej opieki,
•  finansowania tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz realizacja obowiązku sporządzania sprawozdań,
• przygotowania biznesplanu (planu działań) w zakresie tworzenia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz współpraca publiczno-prywatna.

Ponadto będą mieli Państwo dostęp do dedykowanej platformy e-learningowej 24h/7dni w tygodniu; stanowiącej uzupełnienie tradycyjnych szkoleń; w tym dodatkowych modułów szkoleniowych:
• Zarządzanie inwestycją - koncepcja i plan realizacji inwestycji pod kątem zasobów, optymalizacja inwestycji, analiza ryzyka inwestycji;
• Diagnoza Lokalna - przygotowane analiza SWOT wszystkich dostępnych form opieki, o której mowa w ustawie, określenia kluczowych aspektów potrzeb społeczności lokalnych (metoda Canvas);
• Przegląd nieinstytucjonalnych form opieki nad dziećmi.
Na platformie znajdą się również stworzone w ramach projektu:
• Kompendium wiedzy zawierającej dobre praktyki do celów szkoleniowych;
• Kompendium wiedzy na temat dobrych praktyk w obszarze opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie śląskim, utworzone na podstawie przeprowadzonych w ramach projektu indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI), zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego oraz niepublicznych podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie województwa śląskiego.

Z ramienia projektu osobą wyznaczoną do kontaktu jest Pani Katarzyna Surma
kontakt: e-mail: slaskiezlobki@gmail.com  tel: 692 341 714

Prosimy o zgłaszanie  chęci uczestnictwa w projekcie na powyższe dane.
W chwili obecnej; ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju; szkolenia będą realizowane w formie on-line.

W momencie poprawy sytuacji epidemiologicznej szkolenia będą mogły przybrać formę stacjonarną, będzie to uzgadniane z kolejnymi grupami chętnych do wzięcia udziału w projekcie uczestników.  

ZAPRASZAMY!