Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, że w dniach od 24 luty 2020 do 6 marca 2020 rozpoczyna się II etap rekrutacji - nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego i biznesplanów w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne. 

Rekrutacja na utworzenie miejsc pracy w nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne odbyła się w dniach 20 stycznia 2020 - 31 stycznia 2020 roku.

Proces ubiegania się o dotację w ramach projektu OWES odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP:

 • Rekrutacja pomysłów - formularze rekrutacyjne pomysłów biznesowych składane przez inicjatorów tych pomysłów

II ETAP:

 • Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego - wnioski składane przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym planowane do zatrudnienia w przedsiębiorstwie społecznym
 • Nabór Biznesplanów – biznesplany składane przez inicjatorów pomysłów

Przypominamy, że nabór dla istniejących przedsiębiorstw społecznych prowadzony jest w sposób ciągły.

Dokumenty obowiązujące w I etapie - rekrutacji pomysłów znajdują się poniżej i są oznaczone literami R19:

 • Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego
 • R19 – formularz rekrutacyjny pomysłu
 • R19 – oświadczenie o strukturze zatrudnienia w podmiocie
 • R19 – oświadczenie podmiotu weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego
 • R19 – oświadczenie spółdzielni socjalnej weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego
 • R19 – kryteria rekrutacyjne
 • R19 – karta oceny formularza rekrutacyjnego pomysłu

Po pozytywnym zakwalifikowaniu się pomysłu do dalszego etapu, w projekcie przewidziano etap szkoleniowo-doradczy prowadzący do przygotowania biznesplanów i złożenia ich w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:

 • tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
 • tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wsparcie finansowe w ramach projektu jest przyznawane na stworzenie miejsc pracy dla:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Dokumenty obowiązujące w II etapie - Nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, biznesplan znajdują się poniżej i są oznaczone literami WF19. Każdy kandydat na pracownika przedsiębiorstwa społecznego składa w naborze Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne/prawne wnioskujące o utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego) oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne składają biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu.

 • Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego
 • WF19-wniosek o przyznanie środków finansowych
 • WF19-oświadczenie o kwalifikowaniu się do wsparcia OPS–dla osób bezrobotnych
 • WF19-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych
 • WF19-harmonoram rzeczowo-finansowy, harmonogram wsparcia pomostowego
 • WF19-formularz diagnozy potrzeb PS
 • WF19-oświadczenie o zatrudnieniu w ciągu 6mscy
 • WF19-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • WF19-dane o pomocy de minimis
 • WF19-kryteria oceny wniosków
 • WF19-karta oceny formalnej
 • WF19-karta oceny merytorycznej
 • WF19-karta oceny doradcy zawodowego

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44, 33 496 52 19.


Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż dokumenty obowiązujące w naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego zamieszczone zostały poniżej i oznaczone literami PWP19. Nabór dla istniejących przedsiębiorstw społecznych, które rekrutowane były do projektu w sposób ciągły odbywa się również w sposób ciągły - przedsiębiorstwa te muszą złożyć wniosek w szóstym miesiącu obowiązywania podstawowego wsparcia pomostowego. Nabór dla podmiotów startujących w projekcie OWES w ścieżce nowotworzonych przedsiębiorstw społecznych lub podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne będzie odbywał się w wyznaczonych terminach ogłaszanych na stronie internetowej OWES. Dokumenty obowiązujące w naborze:

 • PWP19-Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
 • PWP19-zał.1-harmonogram przedłużnego wsparcia pomostowego
 • PWP19-zał.2-oświadczenia podmiotu
 • PWP19-zestawienie przychodów i kosztów z 3mscy
 • PWP19-Kryteria oceny wniosków
 • PWP19-Karta oceny formalnej
 • PWP19-Karta oceny merytorycznej 

oraz 

 • WF19-Dane o pomocy de minimis
 • WF19-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • R19 – oświadczenie podmiotu weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego lub
 • R19 – oświadczenie spółdzielni socjalnej weryfikujące spełnianie definicji przedsiębiorstwa społecznego

WAŻNA ZMIANA OD 1 CZERWCA 2019 ROKU

Od dnia 1 czerwca 2019 roku obowiązują nowe dokumenty w naborze na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.
Dotychczasowe dwa regulaminy – Regulamin rekrutacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego oraz Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego - zostają zastąpione jednym dokumentem Regulamin Przyznawania Wsparcia Finansowego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego – wersja z dnia 21.05.2019 roku.

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon regulamin_przyznawania_wsparcia_finansowego_owes_obszaru_bielskiego.pdf1.2 MB
Microsoft Office document icon r19_formularz_rekrutacyjny_pomyslu.doc208.5 KB
Microsoft Office document icon r19_2a_oswiadczenie_podmotu_dla_sps.doc792 KB
Microsoft Office document icon r19_2b_oswiadczenie_podmiotu_dla_pes.doc801 KB
Plik r19_oswiadczenie_o_strukturze_zatrudnienia_w_podmiocie.xlsx102.56 KB
PDF icon r19_karta_oceny_formularza_rekrutacyjnego_pomyslu_.pdf800.87 KB
PDF icon r19_kryteria_rekrutacyjne.pdf641.84 KB
Microsoft Office document icon wf19-wniosek_o_przyznanie_srodkow_finansowych.doc281.5 KB
Plik wf19_oswiadczenie_o_kwalifikowaniu_sie_do_wsparcia_ops_dla_osob_bezrobotnych.docx768.36 KB
Plik wf19-biznesplan-zalacznik_do_wniosku_o_przyznanie_srodkow_finansowych.docx134.79 KB
Plik wf19_harmonogram_rzeczowo-finansowy.harmonogram_wsparcia_pomostowego.xlsx113.82 KB
Plik wf19-formularz_diagnozy_potrzeb_ps.docx771.28 KB
Plik wf19_oswiadczenie_o_zatrudnieniu_w_ciagu_6_mscy.docx765.2 KB
Plik wf19-formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx51.97 KB
Microsoft Office document icon wf19_dane_o_pomocy_de_minimis.doc94 KB
PDF icon wf19-kryteria_oceny_wnioskow.pdf594 KB
PDF icon wf19-karta_oceny_formalnej.pdf821.3 KB
PDF icon wf19-karta_oceny_merytorycznej.pdf825.07 KB
PDF icon wf19_karta_oceny_doradcy_zawodowego.pdf772.39 KB
Plik u19-oswiadczenie_o_niewykonywaniu_pracy_-_do_umowy_o_wsparcie_finansowe.docx107.53 KB
Microsoft Office document icon pwp19-wniosek_o_przyznanie_przedluzonego_wsparcia_pomostowego.doc133.5 KB
Plik pwp19-zal.1-harmonogram_przedluznego_wsparcia_pomostowego.xlsx101.55 KB
Plik pwp19-zal.2-oswiadczenia_podmiotu.docx111.66 KB
Plik pwp19-przychody_i_koszty_-_zestawienie_z_3mscy.06.07.08.xlsx10.63 KB
PDF icon pwp-kryteria_oceny_wnioskow.pdf509.74 KB
PDF icon pwp19-karta_oceny_formalnej.pdf814.06 KB
PDF icon pwp19-karta_oceny_merytorycznej.pdf750.9 KB
Plik formularz_osobowy_kandydata_-_zamiana_pracownika.docx780.74 KB
PDF icon regulamin_wspolny_owesy.pdf803.43 KB