Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków o przyznanie środków finansowych - biznesplan odbędzie się w dniach 18-31 stycznia 2019 roku. W naborze mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy projektu, którzy przeszli pozytywnie I etap rekrutacji. Nabór dla istniejących przedsiębiorstw społecznych prowadzony jest w sposób ciągły. Poniżej znajdują się dokumenty obowiązujące w tym naborze - oznaczone są literami WF19. Każdy uczestnik projektu kwalifikujący się do objęcia wsparciem składa w naborze Wniosek o przyznanie środków finansowych. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne/prawne wnioskujące o utworzenie nowego przedsiębiorstwa społecznego) oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwo społeczne składają biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych w jednym egzemplarzu. 

  • WF19-regulamin przyznawania wsparcia finansowego OWES obszaru bielskiego;
  • WF19-wniosek o przyznanie środków finansowych;
  • WF19-biznesplan - załącznik do wniosku o przyznanie środków finansowych;
  • WF19-harmonoram rzeczowo-finansowy, harmonogram wsparcia pomostowego;
  • WF19-formularz diagnozy potrzeb PS;
  • WF19-formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc  de minimis;
  • WF19-dane o pomocy de minimis;
  • WF19-kryteria oceny wniosków;
  • WF19-oświadczenie o zatrudnieniu w ciągu 6mscy.

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na utworzenie miejsc pracy w:

• istniejących przedsiębiorstwach społecznych
– nabór prowadzony w sposób ciągły od dnia 19 listopada 2018 roku

• nowo tworzonych przedsiębiorstwach społecznych oraz podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne
– nabór prowadzony w  dniach 19 listopada 2018 roku – 7 grudnia 2018 roku

Do naboru zastosowanie mają przepisy Regulaminu rekrutacji na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru bielskiego. Dokumenty rekrutacyjne do naboru na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym znajdują się poniżej.

Nabór pomysłów jest pierwszym etapem ubiegania się o dotację na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych. Po pozytywnym zakwalifikowaniu się pomysłu do dalszego etapu, w projekcie przewidziano etap szkoleniowo-doradczy prowadzący do przygotowania biznesplanów i złożenia ich w naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe w ramach projektu przyznawane jest wyłącznie na:
• tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych,
• tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych,
• tworzenie nowych miejsc pracy w PES, wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Wsparcie finansowe w ramach projektu jest przyznawane na stworzenie miejsc pracy dla:
• osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich;
• osób długotrwale bezrobotnych;
• osób ubogich pracujących;
• osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
• osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Każda z osób, kwalifikująca się do objęcia wsparciem składa w procesie rekrutacji formularz osobowy. Dodatkowo każda grupa inicjatywna (osoby fizyczne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne wnioskujące o utworzenie przedsiębiorstwa społecznego, osoby prawne przekształcające się w przedsiębiorstwo społeczne) składa formularz pomysłu w jednym egzemplarzu.

W razie niejasności bądź niezrozumienia zapisów Regulaminu pomocą służą pracownicy Projektu dostępni w Biurze Projektu oraz pod nr telefonu 33 496 02 44, 33 496 52 19.