Nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego - spółdzielni socjalnej

8 Styczeń, 2016 - 09:29 -- OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego ogłasza nabór na stworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej) w dniach 25 stycznia - 5 lutego 2016 roku.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych
  •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych

Wsparcie finansowe (dotacja) jest przyznawane na stworzenie miejsca pracy dla :

  • osób bezrobotnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z tą ustawą.
  • osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym.
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

W trakcie rekrutacji w szczególności preferowane będą osoby:

  • osoby wychodzące z KIS, CIS, ZAZ, WTZ i 9.1, 9.2;
  • osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
  • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce Dokumenty -->Wsparcie powstawania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

Osoby zainteresowane konsultacją przygotowywanych wniosków (formularzy pomysłów biznesowych) zapraszamy na spotkanie doradcze z naszymi specjalistami:

Barbara Parzonka-Przybyło: barbara.parzonka@bcp.org.pl, tel. 33 496 02 44
Monika Pendolska: owes@teatrgrodzki.pl, tel. 506 549 412
Sylwia Matysiak: owes@bielsko-biala.pl, tel. tel. 33 497 07 90